Đăng ký như là Ứng Viên

Thông Tin Cá Nhân
 • Tên *
  Không bỏ trống trường này.
 • Họ *
  Không bỏ trống trường này.
 • Giới Tính *
  Vui lòng chọn một.
 • Ngày Sinh *
  Không bỏ trống trường này.
 • Trạng Thái Hôn Nhân *
  Vui lòng chọn một.
 • Quốc Gia Gốc *
  Vui lòng chọn một.
 • Trạng Thái Ở Quốc Gia Này
 • Trình Độ Tiếng Anh *
  Vui lòng chọn một.
 • Hình Ảnh Cá Nhân
  Cancel
  Cancel
  Please upload jpg, jpeg, png only OR a valid URL.
Thông Tin Liên Hệ
 • Email *
  Không bỏ trống trường này. Định dạng không đúng. Email đã tồn tại.
 • Mật khẩu *
  Không bỏ trống trường này.
 • Địa Chỉ Thường Trú
 • Điện Thoại Di Động *
  Không bỏ trống trường này.
  Please write the complete number including country, city and number, for example: +5215588675678
 • Điện Thoại Văn Phòng
  Không bỏ trống trường này.
  Please write the complete number including country, city and number, for example: +5215588675678
 • Whatsapp
  Không bỏ trống trường này.
  Please write the complete number including country, city and number, for example: +5215588675678
 • Skype
 • Linked In
 • Facebook
Thông Tin Giáo Dục

Vui lòng chỉ sử dụng trình độ giáo dục cao nhất của mình.

 • Trường
 • Ngày Tham Gia
  Từ
  Đến     
 • Lĩnh Vực
 • Điểm Trung Bình
 • Hoạt Động Xã Hội

Mong Đợi Ứng Viên
 • Ví trí ứng tuyển *
  Không bỏ trống trường này.
 • Lương bằng VND *
  Không bỏ trống trường này. Định dạng không đúng.
 • Trạng thái hiện tại
Assessment
 • Resume
  Please upload jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx files only.
Kinh Nghiệm Kỹ Thuật
 • Tổng Số Năm Kinh Nghiệm
  Vui lòng chọn một.
 • Android
  Vui lòng chọn một.
 • Kiến Trúc Hệ Thống
  Vui lòng chọn một.
 • Công Nghệ Phía Back-end
  Vui lòng chọn một.
 • C# (.NET)
  Vui lòng chọn một.
 • Cơ Sở Dữ Liệu
  Vui lòng chọn một.
 • Development Methodologies
  Vui lòng chọn một.
 • DevOps
  Vui lòng chọn một.
 • Công Nghệ Phía Front-end
  Vui lòng chọn một.
 • Java
  Vui lòng chọn một.
 • Ngôn Ngữ Lập Trình
  Vui lòng chọn một.
 • Lập Trình Mobile
  Vui lòng chọn một.
 • Python
  Vui lòng chọn một.
 • Ruby
  Vui lòng chọn một.
 • Scala
  Vui lòng chọn một.
 • Kiểm Tra Phần Mềm
  Vui lòng chọn một.
 • Sử Dụng Công Cụ
  Vui lòng chọn một.
Các Kinh Nghiệm Và Kỹ Năng Khác
 • UI/UX
  Vui lòng chọn một.
 • QA
  Vui lòng chọn một.
 • Thương Mại Điện Tử
  Vui lòng chọn một.
 • Social Media
  Vui lòng chọn một.
 • HR specialist
  Vui lòng chọn một.
 • Mô Tả Thêm về Trách Nhiệm
  Không bỏ trống trường này.
Đăng Ký
Có tài khoản rồi? Đăng Nhập